گزارشات مالی بین الملل

با افزایش سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و همچنین افزایش شرکتهایی که نمایندگان شرکتهای خارجی در ایران می‌باشند نیاز این سازمانها جهت ارائه گزارشات به شرکتهای مادر و سرمایه گذار ما را بر آن داشت تا با تهیه گزاراشات مالی بین الملل مطابق استانداردهای بین المللی حسابداری توسط کادر با تجربه و عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA) ، گامی در جهت تسهیل و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برداریم

گروه مشاوره تاثیر تهیه گزارشات بین الملل

خدمات بین الملل مالی - گزارشات مالی بین الملل

خدمات بین الملل مالی (گزارشات مالی بین الملل) گروه مشاوران تاثیر شامل :

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالیاتی و مالیاتی
  • تهیه صورت‌های مالی مطابق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)
خدمات مشاوره مالی و مالیاتی چارت
  • تهیه گزارشات ماهانه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سازمان‌های خارجی مربوطه
گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالی و مالیاتی نمودار فروش و مالی
  • ارزیابی و بررسی سرمایه گذاری در ایران
استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی مشاوره مالی و مالیاتی
  • تهیه گزارشات مالی بین الملل سالانه جامع (Integrated Reporting)

آخرین مطالب

گروه مشاوره ایمپکت مفتخر است در