مشاوره مالی

مشاوره مالی جزو خدمات مشاوره مالی و مالیاتی گروه ایمپکت می‌باشد. هدف اصلی هر سازمان انتفاعی افزایش ثروت صاحبان سهام به طریق قانونی، اخلاقی و صحیح است. به‌ عنوان یک مدیر زمانی می‌توانید بهترین تصمیم را جهت نیل به اهداف فوق برای سازمان بگیرید که اطلاعات مالی صحیح ، مرتبط و تحلیل پذیر در اختیار داشته باشید. در واقع اطلاعات مالی توسط مدیران برای برنامه ریزی ، اجرای برنامه ها و کنترل به کار می رود.

مشاوره مالی درواقع داشتن اطلاعات به روز از وضعیت مالی شرکت و بازار (داخلی و خارجی)، استخدام مشاور مالی و تهیه صورتحساب های مالی است که جهت پاسخ به موقع به تغییرات مولفه‌هایی که می‌تواند تاثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد شرکت داشته باشد ضروری است.

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالی
گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالی افزایش فروش

مشاوران مالی گروه مشاوره تاثیر با تهیه گزارشات مالی و دادرسی مالیاتی جهت ارائه به نهادهای برون سازمانی و همچنین مشاوره مالی و مالیاتی و مشاوره حسابداری جهت تهیه گزارشات درون سازمانی راه شما جهت نیل به اهداف فوق را تسهیل می‌کند.

خدمات مشاوره مالی گروه مشاوران تاثیر شامل موارد زیر می‌باشد:

آخرین مطالب

گروه مشاوره ایمپکت مفتخر است در