گزارشات مالی بین الملل

با افزایش سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و همچنین افزایش شرکتهایی که نمایندگان شرکتهای خارجی در ایران می‌باشند نیاز این سازمانها جهت ارائه گزارشات به شرکتهای مادر و سرمایه گذار ما را بر آن داشت تا با تهیه گزاراشات مالی بین الملل مطابق استانداردهای بین المللی حسابداری توسط کادر با تجربه و عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA) ، گامی در جهت تسهیل و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برداریم

گروه مشاوره تاثیر

خدمات بین المللی مالی

خدمات بین المللی مالی (گزارشات مالی بین الملل)گروه مشاوران تاثیر شامل :

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالیاتی و مالیاتی

تهیه صورت‌های مالی مطابق با استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS)

مشاوره مالیاتی و مالیاتی

تهیه گزارشات ماهانه به زبان انگلیسی جهت ارائه به سازمان‌های خارجی مربوطه

گروه مشاوره تاثیر مشاوره مالیاتی و مالیاتی

ارزیابی و بررسی سرمایه گذاری در ایران

استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی مشاوره مالیاتی و مالیاتی

تهیه گزارشات مالی بین الملل سالانه جامع (Integrated Reporting)

آخرین مطالب

گروه مشاوره ایمپکت مفتخر است در